کوه ماچاپوچار با ارتفاع 6993 متر بخشی از توده آناپورنا است که مرز جنوب شرقی آن را تشکیل می دهد و در 25 کیلومتری شمال شهر پخارا در کشور نپال قرار دارد. قله این کوه از زاویه کناری به شکل دم ماهی است از این رو در زبان انگلیسی به نام (دم ماهی) شناخته می شود.
قله-ماچاپوچار.jpg

ماچاپوچار.jpg

آناپورنا.jpg